Wonen in Nederland, werken in België of Duitsland

Woont u in Nederland en bent u werkzaam in Duitsland of in België? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een van de compensatieregelingen in deze belastingverdragen. Een overzicht.

Wat is het probleem?

Als u in Nederland woont en u uw (loon-)inkomen volledig in Nederland geniet, dan kunt u gebruik maken van aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek. Woont u in Nederland, maar werkt u in Duitsland of België? Dan heeft u in principe ook recht op deze aftrekposten. Doorgaans kunt u deze echter niet (volledig) benutten. Op basis van de belastingverdragen zal uw buitenlandse inkomen namelijk vaak in Nederland zijn vrijgesteld. Dit betekent kort gezegd dat er geen inkomsten zijn om uw aftrekpost tegen af te zetten. U kunt daardoor de aftrekpost niet benutten. Nederland kent bijvoorbeeld internationaal gezien een ruimhartige regeling voor de aftrek van hypotheekrente. Nederlanders die hun arbeidsinkomen in Duitsland of België verdienen en hun hypotheekrente niet mogen aftrekken, houden netto vaak minder over dan de in Nederland werkzame belastingplichtigen met hetzelfde inkomen.

Mogelijke oplossing

Om dit nadeel te compenseren, nam Nederland in de belastingverdragen met Duitsland en België compensatieregelingen op. Onder deze compensatieregelingen wordt eerst uw inkomen uit Duitsland of België naar Nederlandse maatstaven herrekend. Vervolgens wordt daarover de theoretisch verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting berekend, waarbij de Nederlandse aftrekposten (zoals de hypotheekrente) in aanmerking worden genomen. Op het moment dat de theoretische belastinglast lager is dan de belasting die u daadwerkelijk verschuldigd bent, geeft Nederland het verschil aan u terug. Dit heft het nadeel voor in Nederland wonende, maar in Duitsland of in België werkende belastingplichtigen (grotendeels) op.

Tot slot

De compensatieregeling voor België bestaat al sinds 2001. Voor Duitsland werd de regeling bij het sluiten van het nieuwe verdrag in het leven geroepen. Dit nieuwe belastingverdrag met Duitsland geldt sinds 1 januari 2016. U kunt om toepassing van de compensatieregelingen vragen in uw aangifte Inkomstenbelasting. Op dit moment heeft Nederland deze compensatieregeling alleen opgenomen in de belastingverdragen met België en Duitsland. De verwachting is dat in de toekomst meer verdragen worden aangepast en dat daarbij een vergelijkbare compensatieregeling zal worden overeengekomen.

De uitwerking van de compensatieregelingen is doorgaans zeer ingewikkeld. Zo leidt de herrekening van het buitenlandse inkomen in de praktijk regelmatig tot onduidelijkheden. Door de verschillen in nationale regels over wat wel en niet tot het loon behoort en hoe dit moet worden berekend, kan deze herrekening een tamelijk complexe aangelegenheid zijn. Het is dan ook van belang om u goed te laten informeren over de compensatieregelingen.

(Bron: Abab)