Heeft u grensarbeiders in dienst? Let dan op de loonheffingskorting!

Werknemers die in Nederland werken, maar niet in Nederland wonen, de zogenoemde grensarbeiders, ontvangen momenteel nog dezelfde loonheffingskorting als een werknemer die in Nederland woont en werkt. Werknemers ontvangen de loonheffingskorting, veelal bestaande uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, via de salarisadministratie. De loonheffingskorting leidt tot een lagere inhouding van loonheffing en derhalve tot een hoger nettoloon. De heffingskortingen bestaan uit een premiedeel en een belastingdeel. Het premiedeel wordt toegekend als een werknemer sociaal verzekerd is in Nederland en in deze situatie verandert er niets.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er wel wijzigingen voor het belastingdeel van de heffingskortingen. Vanaf dat moment hebben in beginsel alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. De hoofdregel is dat niet-inwoners in beginsel géén recht meer hebben op het belastingdeel van de algemene heffingskorting waardoor de loonheffingskorting lager gaat uitvallen en de werknemer er netto dus op achteruit gaat. Maar let op: voor de grensarbeider die in België woont, verandert op grond van de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag Nederland-België niets! De belastingdienst verzendt brieven met een andersluidende inhoud, maar deze brieven zijn in geval van een Belgische grensarbeider onjuist. Dit kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Met ingang van 1 januari 2019 ontstaan er drie categorieën werknemers voor de toekenning van het belastingdeel van de loonheffingskorting in de salarisadministratie.

Categorie werknemersToekenning heffingskorting via de salarisadministratie
1Inwoners van Nederland en België –       Recht op het belastingdeel van de arbeidskorting –       Recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting
2Inwoners van de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) –       Recht op het belastingdeel van de arbeidskorting
3Inwoners van een derde land die niet vallen onder de hiervoor genoemde categorieën–       Geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen

Werknemers die vallen onder categorie 3 van de tabel kunnen vanaf 1 januari 2019 via het indienen van een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting het totale belastingdeel van alle heffingskortingen ontvangen mits zij een zogenoemde “kwalificerend buitenlands belastingplichtige” zijn. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

·         over minimaal 90% van het wereldinkomen wordt in Nederland belasting betaald; en

·         er wordt een inkomensverklaring overlegd van de belastingdienst van het woonland.

Het zal duidelijk zijn dat vanaf 1 januari 2019 het er allemaal niet gemakkelijker op gaat worden.

(Bron: WVDB)