Wijzigingen in het onderwijsaccountantsprotocol 2022

Op 11 juli is het concept onderwijsaccountantsprotocol (OAP) voor de jaarrekeningen van boekjaar 2022 gepubliceerd. U vindt het op de website van de Onderwijsinspectie. Wij praten u bij over de belangrijkste wijzigingen:

Primair Onderwijs

 • De grootste wijziging voor het PO is de verwerking van de gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging. Door de vereenvoudiging is het GGL-onderzoek vervallen. U gaat daarom vanaf 2022 geen assurance-rapport meer bij de bekostigingsgegevens ontvangen.
 • Sinds 1 april 2022 is de wetgeving met betrekking tot de eigen wachtgelders al vervallen. U hoeft daarom sinds deze datum geen vacatures meer aan te bieden aan ex-personeelsleden. Onze werkzaamheden op dit punt voeren we ook alleen over het eerste kwartaal 2022 uit.

Voortgezet Onderwijs

 • De verblijfstermijn van nieuwkomers in Nederland hoeft u niet meer aan te tonen. Met ingang van 1 april 2022 hoeven onderwijsinstellingen daarom geen bewijsstukken meer aan de accountant te overleggen. De betreffende werkzaamheden in het OAP 2022 zijn daarom alleen nog van toepassing op de teldatum van 1 januari 2022. En niet meer voor de overige drie teldata.
 • De teldatum 1 oktober blijft wel van toepassing voor nieuwkomers met betrekking tot de gebruikelijke werkzaamheden per teldatum.

Middelbaar Beroeps Onderwijs

 • De overgangsregel voor de verantwoording van de voorschriften uit de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ is (voorlopig) vervallen. Dit betekent dat u vanaf het bestuursverslag 2022 niet meer gaat verantwoorden volgens de thema’s uit de Notitie Helderheid, maar volgens de voorschriften uit deze Beleidsregel. Over dit onderwerp worden momenteel nog 40 cases uitgewerkt voor OCW. Deze worden nog deze zomer gedeeld en besproken. Wij sluiten niet uit dat er nog wijzigingen in het OAP worden doorgevoerd naar aanleiding hiervan.
 • Vanaf het boekjaar 2022 is de nieuwe branchecode Goed bestuur in het MBO 2020 wettelijk verankerd. Het OAP is hierop aangepast en bevat de nieuwe voorgeschreven onderwerpen voor het bestuursverslag.

Hoger Onderwijs

 • De overgangsregel voor de verantwoording van de voorschriften uit de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ is (voorlopig) vervallen. Dit betekent dat u vanaf het bestuursverslag 2022 niet meer gaat verantwoorden volgens de thema’s uit de Notitie Helderheid. Maar volgens de voorschriften uit deze Beleidsregel. Over dit onderwerp worden momenteel nog 40 cases uitgewerkt voor OCW. Deze worden nog deze zomer gedeeld en besproken. Wij sluiten niet uit dat er nog wijzigingen in het OAP worden doorgevoerd naar aanleiding hiervan.
 • Bij Studielink is een nieuw proces ingericht. Waarbij digitale verificatie van de nationaliteit ook van de buitenlandse studenten plaatsvindt. Het OAP 2022 is hierop aangepast. Het is de bedoeling dat de accountant en de instelling kunnen steunen op de verificatie door Studielink. Het nieuwe proces gaat ook vallen onder de reikwijdte van de 3402, type 2 verklaring van Studielink.

Wijzigingen die wij in december 2022 verwachten

De vaststelling van het definitieve Onderwijsaccountantsprotocol is in december 2022. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen in wet- en regelgeving komen. Met gevolgen voor het OAP 2022. Een aantal wijzigingen is al aangekondigd:

 • In het VO is in juni 2022 een online invulbaar format voor het assurance-rapport bekostiging beschikbaar gesteld. Er wordt onderzocht of een dergelijk format ook voor het MBO beschikbaar gesteld kan worden.
 • Voor PO en VO verwachten we in november nog een nieuwe brief met maatschappelijke thema’s. De vorige brief gold voor 2 jaar. Nu de bestuursverslagen 2021 zijn opgesteld vervallen deze oude brieven. Inhoudelijk verwachten wij overigens weinig veranderingen.
 • Naar aanleiding van de Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022 komt er nog een bestuursakkoord. Met naar verwachting aanvullende verantwoordingseisen voor het bestuursverslag. Deze wijzingen komen mogelijk in het bestuursverslag 2022.

Wij adviseren u om de relevantie van deze wijzigingen voor uw instelling te beoordelen. Neem tijdig maatregelen nemen voor uw verantwoordingsverslagen en het afsluitproces van het jaar 2022.

(Bron: Van Ree)