Uitspraak rechter verrekening uitkeringskosten primair onderwijs

Op 14 oktober jl heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak over verrekening van uitkeringskosten in het primair onderwijs. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verrekenen van uitkeringskosten met de bekostiging, zonder nader onderzoek naar de juistheid van de opgave over de uitkeringskosten door het Participatiefonds, in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht.

Wat is er gebeurd?

DUO heeft bij een schoolbestuur in meerdere schooljaren uitkeringen in mindering gebracht op de bekostiging. Dit betreft de uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen (BW) van één of meerdere ex-werknemers. In normale gevallen betaalt het Participatiefonds de uitkeringskosten aan ontslagen werknemers. Als echter door het Participatiefonds is besloten dat de ontslagprocedure niet voldoet aan het reglement, of wanneer stukken te laat worden ingeleverd, brengt DUO de betreffende uitkeringskosten in rekening bij het schoolbestuur. 

Schoolbesturen hebben niet direct inzicht in de opbouw van het bedrag dat wordt ingehouden. Daarnaast komt het wel eens voor dat er onterecht uitkeringskosten worden toegerekend aan een schoolbestuur. In dit geval heeft het schoolbestuur bezwaar ingediend tegen de inhouding van de bekostiging. Dit bezwaar heeft uiteindelijk geleid tot een rechtszaak. Daarin kwam naar voren dat DUO zonder meer uitgaat van de juistheid van de door het Participatiefonds geleverde gegevens. DUO controleert dus niet welke beslissingen het UWV heeft genomen over het recht op uitkering en of deze juist zijn. Daarnaast wordt niet gecontroleerd of de bedragen correct zijn. 

Wat betekent deze uitspraak?

De rechtbank heeft nu aangegeven dat DUO onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn onderzoeksplicht. Hierdoor worden de door DUO afgegeven beschikkingen vernietigd. DUO wordt door de rechtbank wel in de gelegenheid gesteld om de gebreken te herstellen, of andere besluiten te nemen. Hiervoor heeft DUO 8 weken de tijd, tenzij verlenging wordt aangevraagd.

Moet ieder schoolbestuur nu actie ondernemen?

Wij adviseren om, in het geval dat uitkeringen in mindering worden gebracht op de bekostiging, op basis van het Overzicht Financiële Beschikkingen (OFB) en de onderliggende gegevens, die met behulp van de inlog in DUO zakelijk kunnen worden achterhaald, te controleren op welke ex-werknemer(s) de inhoudingen betrekking hebben. Daarnaast kunt u informatie opvragen bij het UWV en WWplus voor de reden van het niet vergoeden van de uitkering door het participatiefonds. Bent u het niet eens met de inhouding, dien dan tijdig bezwaar in op de beschikking. Let hierbij op de bezwaartermijn van zes weken.

(Bron: Wijs Accountants)