Nieuw sanctiebeleid ministerie van OCW

De ‘Beleidsregel financiële sancties voor bekostigde onderwijsinstellingen’ wijzigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. In de gewijzigde beleidsregel wordt een aanscherping opgenomen van het sanctiebeleid bij het niet voldoen aan wettelijke voorschriften. De nieuwe beleidsregel heeft ook consequenties voor het niet tijdig indienen van de jaarstukken bij DUO.

Oude beleidsregel
In de oude beleidsregel volgde er na een herinneringsbrief met daarin een hersteltermijn, de mogelijkheid tot opschorting (tijdelijke inhouding) van een deel van de bekostiging. En daarna als derde maatregel de definitieve inhouding van (een deel van) de bekostiging. In de praktijk was pas in september/oktober definitieve inhouding aan de orde.

Nieuwe beleidsregel
De tweede maatregel komt te vervallen. Dit betekent dat in de herinneringsbrief een hersteltermijn wordt genoemd. En dat als binnen de hersteltermijn de stukken niet ingeleverd zijn bij DUO, direct een definitieve inhouding van een deel van de bekostiging plaatsvindt. Deze inhouding bedraagt in eerste instantie 15% van de maandbekostiging. Vooralsnog geldt de aanscherping alleen voor het funderend onderwijs (po en vo).

De reden van deze aanscherping is dat vorig jaar aan circa 200 van de in totaal circa 1.400 besturen een herinneringsbrief gestuurd moest worden.

Ons pleidooi
De aanscherping van de beleidsregel legt een extra druk op de tijdige indiening van de jaarstukken. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt waar zowel schoolbesturen, administratiekantoren als accountants mee te maken hebben, lijkt ons dit een onwenselijke situatie. Er kunnen omstandigheden zijn waarin tijdige indiening praktisch onmogelijk is. Wij hebben deze problematiek aangekaart bij de sectorraden die dit zullen bespreken met het ministerie. Ook zullen wij via de ‘werkgroep onderwijs’ van onze beroepsorganisatie (NBA) bij het ministerie pleiten voor een soepeler regeling c.q. een voldoende lange hersteltermijn.

(Bron: Van Ree)