Wijzigingen in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is gewijzigd. U kunt hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant (nummer 11336, publicatiedatum 19 april 2023) terugvinden.

De RJO is op de volgende punten gewijzigd:

  1. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs

In de regeling is verduidelijkt dat deze ook van toepassing is op de jaarverslaggeving van samenwerkingsverbanden als in de Wet op het primair onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs 2020.

  1. Openbaarmaking jaarverslaggeving

In de regeling jaarverslaggeving onderwijs was bij de verplichting aan besturen van onderwijsinstellingen om de jaarverslaggeving openbaar te maken, in tegenstelling tot de verplichte aanlevering van de jaarverslaggeving aan DUO, géén uiterste datum opgenomen voor openbaarmaking van de jaarverslaggeving. Deze verplichting heeft betrekking op het jaarverslag over 2023 en verder.

  1. Verlenging afwijking verantwoording groot onderhoud

Tot en met 2023 is wat betreft de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud een overgangsregeling van kracht. Vanaf 2024 geldt voor onderwijsinstellingen een aangepaste verslaggevingssystematiek voor groot onderhoud indien sprake is van een economisch claimrecht dat niet bij de onderwijsinstelling zelf berust.

  1. De Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten

Na inwerkingtreding van de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten is geregeld dat vanaf verslagjaar 2022 verantwoord zou moeten worden over deze activiteiten conform de beleidsregel. Sinds afgelopen zomer zijn echter signalen ontvangen dat instellingen nu nog niet in staat zijn om de Beleidsregel na te leven. Met de aanpassing van de Regeling wordt uitstel verleend en dient pas over verslagjaar 2023 voor het eerst uitvoering te worden geven aan de verantwoordingsplicht zoals door de nieuwe beleidsregel is voorgeschreven. 

  1. Extra antwoordmogelijkheid G1

Naar aanleiding van signalen uit het veld is ter verduidelijking een extra antwoordmogelijkheid toegevoegd aan het model. Let op: verslagjaar 2022 is voor wat betreft de toepassing van het model een overgangsjaar. Dat betekent dat zowel het oude model G als het nieuwe model G dat met de wijziging van kracht is geworden, gebruikt mogen worden. Vanaf verslagjaar 2023 is het nieuwe model van kracht.

(Bron: Rijksoverheid)