Detachering met vrijstelling van btw – PO/VO

De detachering van personeel van onderwijsinstellingen bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kan onder de vrijstelling van btw vallen.

In 2018 is de btw-vrijstelling voor structurele detachering van personeel van onderwijsinstellingen bij samenwerkingsverbanden komen te vervallen. Reden daarvoor is dat aan de toepassing van de btw-vrijstelling de voorwaarde is verbonden dat ook de uitlener zich moet kunnen beroepen op de sociaal-culturele vrijstelling van de Wet omzetbelasting (artikel 11, lid 1, onderdeel f).

Er is gekeken hoe dit kon worden ondervangen, maar daar kwamen de ministeries van OCW en Financiën niet uit. Daarom kwam er een structurele compensatie van 30 miljoen euro per jaar voor detachering van personeel van schoolbesturen bij samenwerkingsverbanden.

Onderwijsprestatie

Er is echter een nuancering aan te brengen: als de activiteit kwalificeert als onderwijsprestatie of een ‘nauw met onderwijs samenhangende prestatie’, kan die onder de vrijstelling van btw vallen.

Het gaat hierbij om onderwijs en aanverwante dienstverlening, gericht op de ondersteuning, begeleiding, advisering en/of diagnostisering van leerlingen, ouders en/of leerkrachten. Denk hierbij aan functies als ambulant begeleider/expert, schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider, orthopedagoog enzovoort.

Dit is interessant voor besturen, omdat ze dan geen btw-administratie hoeven bij te houden. Samenwerkingsverbanden kunnen dan bovendien de gelden vanuit de compensatie nuttiger gebruiken dan louter voor het rondpompen van btw.

(Bron: VOS/ABB)