Hoogste tarief in box 2 stijgt naar 33%.Reden voor dividenduitkeringof aandelenvervreemding?

Vorig jaar besloot de Tweede kamer om vanaf 2024 twee tarieven in box 2 te introduceren. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2024 aangenomen. Daarmee heeft het ingestemd met het voorstel om de hoogste van de twee tarieven in box 2 nog eens met 2%-punt extra te verhogen naar 33%. Is dit voor u een reden om na te denken over een dividenduitkering of mogelijk versnelde vervreemding van uw aandelen in 2023? In dit artikel zetten wij voor u als aanmerkelijkbelanghouder uiteen wat in uw geval verstandig is.

Wanneer betaalt u belasting in box 2?

Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan dividend dat u ontvangt van de bv of de winst die u haalt met de verkoop van uw aandelen. In geval van overlijden wordt u geacht de aandelen van de bv te hebben verkocht en treedt er dus ook heffing op.

Nieuwe belastingschijven: vanaf 2024 twee tarieven

Van 2001 tot en met 2019 gold in box 2 een algemeen tarief van 25% over het gehele bedrag. Een uitzondering hierop was de periode tussen 2007 en 2014: toen werd een tarief van 22% gehanteerd tot €250.000, en het bedrag daarboven werd belast tegen een tarief van 25%. In 2020 werd het tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 vond een verdere verhoging plaats naar 26,9%.

In 2022 is besloten om vanaf 2024 twee tarieven in box 2 in te voeren: voor het inkomen in box 2 tot en met € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) een tarief van 24,5% en voor het inkomen daarboven een tarief van 31%.

Aangenomen motie box 2

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen met het voorstel om het tarief van 31% met ingang van 2024 nog verder te verhogen naar 33%. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2024 aangenomen, en daarmee ingestemd met deze verhoging. Indien de Eerste Kamer er ook mee instemt, ziet het box 2-tarief er vanaf volgend jaar (2024) als volgt uit:

Inkomen in box 2Tarief
Tot en met € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000)24,5%
Boven € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000)33,0%

Let op! De nieuwe tarieven gaan ook gelden voor reserves die tot en met 2023 al zijn opgebouwd in de vennootschap!

Minder én meer belasting in box 2

U betaalt over dividend of de verkoopwinst van uw aandelen tot € 67.000 (of € 134.000) in 2024 bijna 9% minder belasting in box 2 dan in 2023. Dat komt door de verlaging van het eerste box 2-tarief van 26,9 naar 24,5%.

Over dividend of de verkoopwinst van uw aandelen boven € 67.000 (of € 134.000) in 2024 betaalt u echter bijna 23% meer belasting in box 2 dan in 2023. Dat komt door de verhoging van het tweede box 2-tarief van 26,9% naar 33%.

Let op! De introductie van twee tarieven in box 2 is al definitief aangenomen. Dat geldt niet voor de verhoging van het bovenste tarief van 31% naar 33%. Hier moet de Eerste Kamer nog mee instemmen.

Uitkeren dividend 2023 of 2024?

De vraag is of het nu raadzaam is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren? En is het ook gunstiger om de geplande vervreemding van aandelen in 2023 of in 2024 te laten plaatsvinden? Vuistregel lijkt in ieder geval dat voor bedragen rond € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) het raadzaam is te wachten tot 2024.
In 2024 maakt u namelijk wel gebruik van het lagere tarief van 24,5%. Gaat het om hogere bedragen? Dan is het mogelijk financieel aantrekkelijker om de transactie nog in 2023 te laten plaatsvinden.

Individuele beoordeling belastingzaken

Is het voor u gunstiger om dividend in 2023 of in 2024 uit te keren? Dat hangt niet allen van het box 2-tarief af, maar ook van andere individuele omstandigheden. Zo kan het bestedingsdoel van invloed zijn op de beslissing om in 2023 of op een later moment pas dividend uit te keren. Verder spelen andere zaken ook een rol. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de nog uit te keren reserves, het moment waarop u dividend moet of wilt uitkeren of de al geplande datum van de verkoop van uw aandelen.

Daarnaast speelt ook de toekomstige winstverwachting een rol. Verwacht u de komende jaren een nettowinst in de bv te behalen waarmee u bij een dividenduitkering het laagste tarief al benut? Dan zal iedere verder uitkering belast zijn tegen het hogere tarief. Het lijkt dan aantrekkelijk om in 2023 belastingheffing actief op te zoeken. Uiteraard moeten er dan wel voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de verschuldigde dividend- en inkomstenbelasting te voldoen.

Tip! De beoordeling is niet eenvoudig en leidt helaas ook niet altijd tot een duidelijke uitkomst. Dividenduitkeringen hebben ook effect op de algemene heffingskorting (vanaf 2025), uw box 3 vermogen en excessief lenen. Onze adviseurs kunnen de diverse scenario’s van uw individuele situatie voor u beoordelen en met u bespreken. Zo kunt u weloverwogen een keuze maken om wel of niet in 2023 nog actie te ondernemen.

(Bron: Moore DRV)