All posts in ANBI (algemeen nut beogende instellingen)

Wat je moet weten over ANBI’s en andere organisaties zonder winststreven

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen), Onderwijs
Reacties uitgeschakeld voor Wat je moet weten over ANBI’s en andere organisaties zonder winststreven

Ben je bijvoorbeeld lid van een kerk of een vereniging? Of ben je betrokken bij een stichting als donateur of als bestuurslid? Dan heb je te maken met een organisatie zonder winststreven. In een paar artikelen besteed ik aandacht aan diverse soorten organisaties zonder winststreven, zoals ANBI’s. Welke wettelijke verplichtingen hebben zij? En van welke fiscale voordelen kunnen die organisaties profiteren? Aan het eind van dit artikel vind je nog vier tips.

In mijn praktijk als accountant heb ik diverse stichtingen als klant. Sommige stichtingen functioneren als een gewoon bedrijf en zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting. Andere stichtingen worden aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast zijn er nog andere stichtingen die wel een goed doel nastreven maar een te beperkte groep van  gebruikers hebben, zodat ze niet in aanmerking komen voor de ANBI-status.

De ANBI-status verkrijgen: de voor- en nadelen

Om als instelling, waaronder een stichting of vereniging, in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet die instelling zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Een vereniging, zoals de plaatselijke voetbalclub, is meestal geen ANBI omdat het algemeen belang ontbreekt. Bepaalde verenigingen kunnen misschien wel als SBBI (sociaal belang behartigende instelling) worden aangemerkt. Over het onderscheid tussen een ANBI en een SBBI lees je de volgende keer meer.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een ANBI te worden staan hier beschreven.

De voordelen voor een ANBI-instelling:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
 • Als de ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Verplichtingen van een ANBI

Een ANBI-instelling zijn brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo moet een ANBI verplicht haar gegevens publiceren op een eigen website of op een gemeenschappelijke website, bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren.

Grote ANBI’s zijn:

 • zij die actief geld werven onder derden en waarvan de totale baten in het desbetreffende boekjaar meer bedragen dan 50.000 euro
 • of die niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan 100.000 bedragen euro

Op de website van de Belastingdienst vind je de eerder genoemde standaardformulieren. Iedere ANBI moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een financiële verantwoording publiceren op haar website. Daarnaast moeten nog een aantal andere gegevens worden gepubliceerd. Deze zijn hier na te lezen. Je Alfa adviseur kan je hierbij ondersteunen.

Tip 1: Ingehouden dividendbelasting terugvragen

Van oorsprong zullen de meeste stichtingen om risico-overwegingen hun vermogen op de bank hebben staan. Momenteel is er sprake van beperkte rente als het vermogen op de bank al meer dan 100.000 euro is. Stichtingen gaan daarom nu zoeken naar alternatieve beleggingen en wellicht meer in aandelen beleggen. Als er dan dividend wordt uitgekeerd op die aandelen, wordt standaard vijftien procent dividendbelasting ingehouden. Als je organisatie niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kun je de ingehouden dividendbelasting terugvragen bij de Belastingdienst via deze procedure. Bij een jaarlijks dividend van 10.000 euro kun je hiermee 1500 euro ingehouden dividendbelasting terugkrijgen.

Tip 2: Energiekosten? Dan energiebelasting terugvragen

Als de instelling een pand in gebruik heeft en energie verbruikt, staat op de energienota ook energiebelasting vermeld. ANBI’s en andere bepaalde instellingen kunnen dan vijftig procent van de energiebelasting terugvragen. Afhankelijk van de energienota kan per jaar wel honderden tot misschien wel duizenden euro’s aan energiebelasting worden teruggevraagd.  

Tip 3: Check de ANBI-status

Op de site van de belastingdienst kan je zoeken of jouw organisatie ook een ANBI is, sinds wanneer en of zij ook een culturele ANBI zijn. Ook vind je welke organisaties in jouw woonplaats allemaal de ANBI-status hebben. Let op, op deze site wordt het huidige adres van de ANBI aangehouden als woonplaats. Bij bestuurswisselingen kan een ANBI in een bepaalde plaats niet meer zichtbaar zijn. Veelal is dit het woonadres van de secretaris.

Tip 4: Bezig met cultuur? Probeer een culturele ANBI te worden

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI te worden aangemerkt moet de instelling voor minstens negentig procent actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een giftenaftrek geldt van het bedrag van de gift, vermenigvuldigd met 1,25. Voorbeelden van culturele ANBI’s zijn instellingen die onder andere actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, historische verenigingen), dans, film, en theater. Je bent als organisatie dus ‘aantrekkelijker’ met een culturele status. Deze kan je aanvragen bij de Belastingdienst.

Verslaggeving

Op stichtingen en verenigingen is normaal gesproken Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Dit geldt echter niet voor commerciële stichtingen, maar daar gaat dit artikel niet over. Wettelijk gezien geldt voor stichtingen en verenigingen zonder winststreven alleen de algemeen geldende verplichting een administratie te voeren en jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten op te stellen.

De jaarrekening van een ozw (Organisatie zonder winststreven) wordt meestal opgesteld voor het maatschappelijk verkeer (donateurs e.d.). Daarom is het van groot belang dat de organisatie op een transparante en verantwoorde wijze verslag doet van haar financiële activiteiten door de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna: RJ) te volgen. Deze richtlijnen zijn: 

 1. RJ 640 (Organisaties zonder winststreven, algemene bepalingen voor alle ozw’s)
  Algemene richtlijn, bij baten vanaf 500.000 euro per jaar

En meer specifiek:

 1. RJK C1 (Kleine Organisaties zonder winststreven, geen fondsenwervende organisatie)
  Waarde van de activa minder dan 6.000.000 euro
  Baten per jaar niet meer dan 12.000.000 euro
  Gemiddeld aantal werknemers minder dan 50
   
 2. RJ 650 (Fondsenwervende instellingen, specifieke bepalingen voor de verslaggeving)
  Bijvoorbeeld specifieke regels omtrent de ontvangen baten (van particulieren, bedrijven, loterij-organisaties, subsidies e.d.)
  Baten vanaf 500.000 euro per jaar
   
 3. RJK C2 (Kleine fondsenwervende organisaties)
  Baten per jaar niet meer dan 500.000 euro

De financiële verantwoording van een stichting bestaat uit minimaal een balans en een staat van baten en lasten, beiden met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar en de toelichting daarop. Daarnaast is het opnemen van het bestuursverslag en een begroting meestal een verplichting die volgt uit de statuten van de stichting en die ook opgenomen dient te worden volgens bovenstaande richtlijnen. Het naleven van verslaggevingsvoorschriften is essentieel voor stichtingen om vertrouwen te wekken bij donateurs, subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden. RJ640, RJ650, RJK C1 en RJK C2 bieden passende richtlijnen voor stichtingen van verschillende omvang en complexiteit. Door deze voorschriften nauwgezet te volgen, kunnen stichtingen niet alleen aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, maar ook een helder en transparant beeld schetsen van hun financiële situatie en activiteiten. Het is raadzaam voor stichtingen om regelmatig de richtlijnen te raadplegen en zo nodig professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat ze op de juiste wijze verslag doen.

Tip vijf: Beoordeel of je de juiste Richtlijn toepast.

In de praktijk komt het wel eens voor dat RJ640 wordt toegepast, terwijl ook RJK C1 toegestaan is. RJ640 stelt zwaardere eisen aan het bestuursverslag dan RJK C1, dus wellicht is daarom een stelselwijziging naar RJK C1 te overwegen. Bij kleinere anbi is het te overwegen om de reguliere Richtlijen van de Jaarverslaggeving toe te passen, omdat voorgaande richtlijnen behoorlijke eisen stellen aan het opstellen van het jaarverslag.

Resultaatbepaling versus resultaatbestemming

De algemene regel is dat alle baten en lasten in de staat van baten en lasten verantwoordt worden. Nog niet bestede bedragen worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan een bestemmingsfonds, een bestemmingsreserve of de algemene reserve. Het is niet toegestaan om ontvangsten rechtstreeks toe te voegen aan het eigen vermogen en gemaakte kosten rechtstreeks in mindering te brengen op het eigen vermogen. De baten en lasten van alle activiteiten van de stichting moeten zichtbaar zijn in de staat van baten en lasten.

Bestemmingsfonds versus Bestemmingsreserve

Een deel van het eigen vermogen kan zijn afgezonderd omdat daaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. Een grote donateur kan bijvoorbeeld eisen dat zijn schenking alleen bestemd is voor doel X. Dit bedrag wordt dan toegevoegd aan een bestemmingsfonds.

Als de beperking niet door derden, maar door het bestuur zelf is aangebracht, dan wordt het afgezonderde deel aangeduid als bestemmingsreserve. Er kan bijvoorbeeld een bestemmingsreserve gevormd worden voor toekomstige grote investeringen als er een concreet investeringsvoornemen is.  

Let op: zowel het bestemmingsfonds als de bestemmingsreserve zijn onderdeel van het eigen vermogen en geen voorzieningen. Bij de resultaatbestemming vinden toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen plaats.

Tip zes: Werk met bestemmingsreserves

Door een deel van het resultaat toe te voegen aan een bestemmingsreserve ontstaat er een beter beeld van de overige (en vrije) reserves die de organisatie tot zijn beschikking heeft. Hierdoor kan je laten zien aan het maatschappelijk verkeer dat een deel van het eigen vermogen op termijn weer uit de organisatie vloeit.

Tip zeven: Werk met een continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve is een reserve die gevormd kan worden om financieel in staat te zijn om de activiteiten van de stichting voort te zetten als de inkomsten wegvallen. De hoogte van deze Continuïteitsreserve mag maximaal anderhalf keer de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen volgens de norm van Goede Doelen Nederland. Voordeel van het werken met deze reserve is dat je laat zien aan het maatschappelijk verkeer dat je een verstandig financieel beleid voert, waarbij je de vrije reserves beperkt. Anders zou de indruk gewekt kunnen worden dat de stichting al voldoende eigen vermogen heeft, waardoor er minder donaties ontvangen worden.

(Bron: Alfa, aangepast)

Is het afzien van de vrijwilligersvergoeding altijd fiscaal aftrekbaar?

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor Is het afzien van de vrijwilligersvergoeding altijd fiscaal aftrekbaar?

De Belastingdienst heeft laten weten dat het afzien van de vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilliger alleen een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting oplevert wanneer de vrijwilliger er voor had kunnen kiezen om de vergoeding wel uit te laten betalen.

Vrijwilligersvergoeding

Aanleiding voor deze publicatie van de Belastingdienst was een vraag van een bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hij wilde graag weten of vrijwilligers recht hebben op de giftenaftrek van een uurvergoeding voor de gewerkte uren terwijl zij feitelijk geen recht hebben op deze vergoeding. De bestuurder gaf daarbij aan dat de ANBI niet aan alle voorwaarden kon voldoen die gesteld worden aan de giftenaftrek, maar het voor haar vrijwilligers toch mogelijk wilde maken een aftrekpost te claimen in de aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst geeft aan dat wanneer niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan en de aftrekpost toch wordt opgevoerd in de aangifte, er sprake is van het indienen van een onjuiste aangifte met een navorderingsaanslag bij de vrijwilliger als gevolg. Kortom, een vrijwilliger moet wel aanspraak kunnen maken op de vrijwilligersvergoeding. Alleen dan kan de vrijwilliger een aftrekpost opvoeren als hij of zij afziet van de vrijwilligersvergoeding.

Wanneer is er  sprake van een aftrekpost ?

Wanneer een vrijwilliger die werkzaam is voor een ANBI afziet van de vergoeding waar hij of zij recht op heeft, kan de vrijwilliger het bedrag als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De instelling is aangewezen als (culturele) ANBI;
 • De instelling heeft een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat sprake is van inzet als vrijwilliger;
 • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding;
 • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen;
 • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
 • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen of hij zij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Andere kosten

Andere kosten die een vrijwilliger maakt voor de instelling en die niet vergoed worden, kunnen ook in aftrek worden genomen als gewone gift. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reiskosten of kantoorartikelen (papier, portokosten). Autokosten kunnen in aftrek worden gebracht tegen € 0,19 per kilometer.

Wanneer de vrijwilliger geen vergoeding krijgt van zijn of haar kosten en afziet van de vrijwilligersvergoeding, mag de vrijwilliger zijn of haar kosten aftrekken als gewone gift. Maar dan moeten wel eerst de kosten worden verminderd met het bedrag waarvoor de vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding ontvangt.

(Bron: Mazars)

Financiële verantwoording van veel ANBI’s is onvoldoende

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor Financiële verantwoording van veel ANBI’s is onvoldoende

Veel goede doelen hebben de administratie niet op orde en daardoor nog niet voldaan aan de verplichte financiële verantwoording van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit blijkt uit een recente steekproef van Follow the Money bij vijftig goede doelen met een ANBI-status. Fraude bij dit soort organisaties ligt daardoor op de loer.

Uw organisatie kan met de ANBI-status profiteren van fiscale voordelen. Het is daarvoor echter wel vereist dat uw organisatie voldoet aan bepaalde voorwaarden. Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden voor de ANBI-status, dan zijn daar wel een aantal verplichtingen aan verbonden. Een belangrijke verplichting voor een ANBI is de publicatieplicht. Een ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op een internetsite te vermelden. Het gaat daarbij onder andere om de naam van de instelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording. Uit het onderzoek van Follow the Money blijkt dat die financiële verantwoording niet altijd aanwezig is.

Tijdig financiële verantwoording verzorgen

Bij de financiële verantwoording gaat het om de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Uw organisatie moet deze gegevens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen website of een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. Follow the Money heeft onderzoek gedaan bij vijftig ANBI’s, die het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws waren. Hieruit bleek dat bij achttien stichtingen de financiële verantwoording niet voldeed aan de eisen. Het gevolg hiervan is dat de transparantie van deze stichtingen onvoldoende is.

Kans op fraude is groter

De controle van ANBI’s is in handen van de Belastingdienst. Het is voor de fiscus echter niet mogelijk om alle ANBI’s te controleren en te kijken of ze nog wel aan de voorwaarden en verplichtingen voldoen. De kans op fraude bij deze stichtingen is daardoor groter. Om deze fraude te voorkomen, is het nodig om de controles te verbeteren. Later dit jaar stuurt de staatssecretaris van Financiën een brief met aanbevelingen om het begeleiden van ANBI’s te verbeteren. 

Komt u in aanmerking voor instandhoudingssubsidie?

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor Komt u in aanmerking voor instandhoudingssubsidie?

Als eigenaar van een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als particulier woonhuis, komt u mogelijk in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Tegemoetkoming in de onderhoudskosten van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.Eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals kerken, molens en fabrieken kunnen deze subsidie aanvragen. 
Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft. Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.
Ook archeologische en groene rijksmonumenten vallen onder de regeling en komen in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie

De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor planmatig onderhoud. Daarom wordt de subsidie verstrekt een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Instandhoudingssubsidie kunt u jaarlijks aanvragen vanaf 1 februari tot en met 31 maart voor een periode van 6 jaar.

Voor welke werkzaamheden?

Voor subsidie in aanmerking komen de werkzaamheden die: 

 • zijn gericht op regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk
 • deel uitmaken van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
 • bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden 

Vanaf 2019 bedraagt de subsidie voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% procent van de subsidiabele kosten.

(Bron: Koenen en Co(

Nog maar één loket voor goede doelen

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor Nog maar één loket voor goede doelen

Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het aanvragen van een Erkenning en van de ANBI-status. Hiertoe hebben organisaties van goede doelen met de Belastingdienst een convenant afgesloten.

Erkenning

Om fraude te voorkomen, kunnen goede doelen een Erkenning aanvragen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo weten donateurs dat ze te maken hebben met een bonafide organisatie.

ANBI-status

Daarnaast kunnen goede doelen de ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De aanvraag verloopt nu nog digitaal via de Belastingdienst.

Fiscale voordelen

Een ANBI kent een aantal fiscale voordelen. De belangrijkste zijn dat de ANBI geen erf- of schenkbelasting betaalt over de ontvangen donaties ten nutte van het algemeen belang. Als de ANBI zelf dergelijke schenkingen doet, is ook geen schenkbelasting verschuldigd. Verder zijn donaties aan een ANBI fiscaal aftrekbaar.

Eén loket

Vanaf 2019 kunnen organisaties de Erkenning en de ANBI-status aanvragen bij het CBF. De kwaliteitseisen voor het verkrijgen van de Erkenning zijn gelijk aan die voor de ANBI-status. Een aparte aanvraag bij de Belastingdienst is dan dus niet meer nodig.

Let op! De fiscus behoud zich het recht voor altijd zelf de ANBI-status te blijven toetsen. Aangezien de eisen voor de Erkenning en de ANBI-status gelijk zijn, zal het niet snel voorkomen dat de fiscus een afwijkend standpunt inneemt.

Eisen

De eisen voor de Erkenning en ANBI-status zijn gericht op het voorkomen van fraude. Zo mogen bestuurders bijvoorbeeld slechts een onkostenvergoeding of minimale vacatiegeld ontvangen. Ook moet een organisatie zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en mag er geen winstoogmerk zijn.

(Bron: HLB van Daal)

Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI ivm afwikkeling eigen vermogen

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI ivm afwikkeling eigen vermogen

Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet u mogelijk toch vóór 1 september 2017 bepaalde informatie over het boekjaar 2016 doorgeven aan de Belastingdienst. Een verlies van de ANBI-status betekent namelijk niet automatisch het einde van de informatieplicht. 

De informatieplicht voor voormalige ANBI’s geldt voor instellingen met een vermogen van € 25.000 of meer, waarvan de ANBI-status is beëindigd op of na 1 januari 2013. Het criterium van € 25.000 ziet op het ANBI-vermogen van de instelling op 1 januari 2016 of, bij beëindiging in 2016, het eigen vermogen van de instelling op het moment van beëindiging. De informatieplicht houdt in dat u bepaalde gegevens over schenkingen aan de Belastingdienst moet doorgeven evenals het vermogensverloop van uw instelling.

Vóór 1 september!
De schenkings- en vermogensgegevens over het boekjaar 2016 moeten worden doorgegeven met een speciaal formulier. Dit formulier moet vóór 1 september 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Let op! Zorg ervoor dat de Belastingdienst de informatie op tijd ontvangt. Bij een niet tijdige aanlevering riskeert u namelijk een boete.

(Bron: Schipper Groep)

HR: Geen ANBI-status bij “commerciële tarieven”

Categories: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)
Reacties uitgeschakeld voor HR: Geen ANBI-status bij “commerciële tarieven”

Instellingen die tarieven hanteren die gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten kunnen niet worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

 In twee van vier beslissingen over ANBI’s heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van een ‘commercieel tarief’. In een van die twee zaken speelde de vraag of het tarief van een door een stichting uitgegeven nieuwsblad commercieel was. Dat is volgens de Hoge Raad niet het geval.
In de andere zaak was het tarief aan de orde dat een kerkgenootschap hanteerde voor deelname aan religieuze activiteiten, waaronder trainingen. Hier is volgens de Hoge Raadwel sprake van commerciële tarieven. Bij het vaststellen of sprake is van een commercieel tarief is niet beslissend hoe het tarief wordt ervaren door degenen die het tarief betaalt.
ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.
Bron: Hoge Raad