All posts in Nieuws voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, vakantie

Vanaf 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in 2022 hebben opgebouwd. U bent verplicht om uw werknemers hiervan op tijd op de hoogte te stellen en hen de mogelijkheid te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten. Hoe zit het precies?

Juridische richtlijnen vakantiedagen

Informeer uw werknemers op tijd en duidelijk over de vervaltermijn. Informeert u uw werknemers niet op tijd? Dan behoudt uw werknemer zijn of haar recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen ná afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren dan pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoe kunt u uw medewerkers informeren over de vervaltermijn?

Hoe kunt u uw werknemers op de hoogte brengen van de naderende vervaltermijn? Stuur bijvoorbeeld een schriftelijke herinnering over de vervaltermijn van de vakantiedagen. Als u uw werknemers nog niet schriftelijk heeft geïnformeerd voor de naderende vervaltermijn van 1 juli 2023, doe dit dan alsnog. Als u uw werknemers al wel heeft gewaarschuwd, overweeg dan om hen binnenkort nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn.

Bevestiging van ontvangst

Een andere tip: laat uw werknemers bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen. Op deze manier kunt u achteraf bewijzen dat u hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Als een werknemer zijn wettelijke dagen niet op tijd opneemt, kunt u ervan uitgaan dat hij dat met opzet niet heeft gedaan.

Creëer aantrekkelijke omstandigheden

Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen tussentijds uit te betalen of te verrekenen met ziektedagen. U kunt uw werknemers niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. U kunt het echter wel aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen. Zorg voor goede interne afstemming en laat bijvoorbeeld leidinggevenden een belangrijke rol spelen.

Zorgvuldig implementeren bedrijfsregeling

U kunt collectieve vakantiedagen vaststellen volgens de wet, maar alleen als dit is geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst. Vaak wordt de vrijdag na Hemelvaart gekozen. Als u een bedrijfsregeling wilt invoeren, heeft u de goedkeuring van uw werknemers nodig.

(Bron: ABAB)

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantietoeslag. Dit is 8% over hun brutoloon dat is verdiend gedurende het afgelopen jaar. Tot dit loon behoren ook: provisie, prestatiebeloningen, gevarengeld, fooien, dertiende maand en overwerkloon. Het kan wel zijn dat hier bijvoorbeeld in een cao of personeelsreglement afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Wanneer een werknemer een deel van zijn bovenwettelijke vakantiedagen laat uitbetalen, dient de werkgever hierover vakantietoeslag te berekenen.

Ook een arbeidsongeschikte werknemer bouwt vakantietoeslag op. De vakantietoeslag wordt berekend over het loon dat doorbetaald wordt door de werkgever.

Hoe wordt de vakantietoeslag belast?

Op de vakantietoeslag wordt de tabel voor bijzondere beloningen toegepast. Uit deze tabel komt het zogenoemde percentage bijzonder tarief. Het percentage bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar (conform de richtlijnen van de Belastingdienst). Wanneer een werknemer in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt een inschatting gemaakt van het jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald. Het van toepassing zijnde tarief is te vinden in de witte tabel voor bijzondere beloningen. (bron: wit_bb_nl_std_alg_20230101 (belastingdienst.nl))

Verschillende loonheffingspercentages

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, wordt er tevens een verrekeningspercentage loonheffingskorting toegepast op bijzondere beloningen zoals de vakantietoeslag. Inkomens tussen € 11.600,- en € 21.483,-  (in 2022) krijgen dan te maken met een korting van wel 29,86%. Het risico hiervan is dat vooral flexwerkers die onregelmatig werken (zoals parttimers, uitzendkrachten en oproepkrachten) op moeten passen. Dit kan ook gelden voor werknemers die meerdere werkgevers hebben. Specifiek degenen die in een bijzonder tarief van 7,07% vallen.  Dit kan ook gelden voor werknemers met recentelijke forse loonsverhoging. Met ‘oppassen’ wordt bedoeld dat als zij meerdere dienstbetrekkingen hebben of gedurende het jaar meer werken en dus meer verdienen bij dezelfde werkgever, ze met het totale inkomen in een hogere belastingschijf terechtkomen. Hierdoor kunnen ze onverwacht met een naheffing te maken krijgen in de inkomstenbelastingaangifte.

Verschillen loonheffingspercentages

In onderstaand voorbeeld hebben wij een 3-tal berekeningen gemaakt om de gevolgen van de verschillen in de loonheffingspercentages te verduidelijken (op basis van de witte jaarloontabel voor bijzondere beloningen 2023):

  1. Iemand geniet op jaarbasis € 18.000 aan salaris, € 1.440,- aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 19.440,-
    € 1.440,- zal tegen het bijzondere tarief berekend worden in dit geval 7,07% = € 102,-
  2. Iemand geniet op jaarbasis € 20.000 aan salaris, € 1.600,- aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 21.600,-
    € 1.600,- zal tegen het bijzondere tarief berekend worden in dit geval 33,84% = € 541,-
  3. Iemand geniet op jaarbasis € 21.000 aan salaris, € 1.680,- aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 22.680,-
    € 1.680 zal tegen het bijzondere tarief berekend worden in dit geval 39,94% = € 671,-

Conclusie

U ziet dat in bovenstaande berekeningen dat bij een geringe stijging van het jaarloon een heel ander percentage bijzonder tarief van toepassing kan zijn.

Het kan dus raadzaam zijn om dit met uw medewerker tussentijds te bespreken. Een werknemer kan u een schriftelijk verzoek doen om een hoger percentage voor het bijzondere tarief vast te laten stellen. Let op: u mag dit niet op eigen initiatief doen. Dit is alleen mogelijk op schriftelijk verzoek van uw medewerker.

(Bron: Van Oers)

Als gevolg van de coronacrisis is het wellicht wat onderbelicht gebleven: partners van moeders kunnen sinds 1 juli 2020 aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof heeft tot doel een positieve bijdrage te leveren aan de band tussen ouder en kind, maar ook om ouders in staat te stellen de zorgtaken meer te verdelen, zodat moeders in potentie meer ruimte hebben om zich te ontwikkelen en hun arbeidsduur op peil te houden. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten?

Uitgangspunten

Het geboorteverlof is beschikbaar voor de echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder, de persoon met wie de moeder ongehuwd samenwoont of de persoon die het kind erkent. Sinds 1 januari 2019 bedraagt het geboorteverlof eenmaal het aantal werkuren per week. Bij een arbeidsomvang van 40 uur per week bestaat dus recht op 40 uur geboorteverlof met behoud van loon. Als de partner van baan wisselt, dan blijft het recht op geboorteverlof bestaan.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kan een partner tevens aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullend geboorteverlof komt neer op maximaal 5 weken verlof. Bij een arbeidsomvang van 40 uur per week gaat het om maximaal 200 uur aan aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Loon

Tijdens het aanvullend geboorteverlof bestaat geen recht op loon, maar kan wel aanspraak worden gemaakt op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon (tot een maximum van 70% van het maximumdagloon). De werkgever vraagt de uitkering voor de werknemer aan bij het UWV. De aanvraag moet worden ingediend in de periode tussen 4 weken voor het verlof en 4 weken na het verlof. Bij de aanvraag moet worden doorgegeven of de uitkering via de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer moet worden voldaan. De werkgever kan ervoor kiezen om de uitkering te suppleren.

Vakantie

Tijdens het aanvullend geboorteverlof behoud een werknemer in beginsel recht op vakantie. Het is niet toegestaan om het geboorteverlof met vakantiedagen te verrekenen. Wel kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgesproken dat de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof geen of minder bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Aan de opbouw van wettelijke vakantiedagen mag niet worden getornd.

Ouderschapsverlof

Eerder dit jaar maakte het kabinet ook bekend dat het vanaf augustus 2022 uitvoering zal geven aan een Europese richtlijn op grond waarvan er voor de eerste 9 weken van de in totaal 26 weken aan ouderschapsverlof ook een uitkering bij het UWV kan worden aangevraagd. Deze uitkering zal neerkomen op 50% van het dagloon, tot maximaal 50% van het maximumdagloon. De 9 weken moeten wel worden opgenomen in de eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken kunnen tot het achtste levensjaar worden opgenomen. Op deze manier probeert het kabinet verdere stappen te zetten in het ondersteunen van ouders bij het combineren van arbeids- en zorgtaken.

(Bron: BDO)