All posts in Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, schenken en erven

Het kabinet verlaagt per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) tot 27.231 euro. Vervolgens wordt deze vrijstelling vanaf 1 januari 2024 volledig afgeschaft, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. In deze blog vertel ik u waar u rekening mee kunt houden.

Iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan momenteel nog een belastingvrije schenking krijgen van maximaal 106.671 euro voor de eigen woning. Daar komt ook de term jubelton vandaan. Wilt u uw (klein)kind hiervoor belastingvrij een bedrag schenken? Dan raad ik u aan om hier niet te lang mee te wachten. Uw (klein)kind heeft nog tot 31 december 2024 de tijd om de schenking te gebruiken.

Afschaffing vanaf 2024

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken naar de mogelijkheden om de afschaffing van de jubelton naar voren te halen. Namelijk in 2023 al. Dat was niet mogelijk. Daarentegen wordt de schenkingsvrijstelling nu dus wel fors verlaagd.

Vrije besteding

Naast de vrijstelling eigen woning, hebben ouders de mogelijkheid om hun kinderen belastingvrij 27.231 euro te schenken. Dit bedrag mag het kind vrij besteden. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de vrijstelling eigen woning dus hetzelfde bedrag. Ouders kunnen dit bedrag eenmalig schenken voor de aanschaf van een eigen woning óf vrije besteding. Beide is niet mogelijk.

Besteding van de schenking

Houd er rekening mee dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen als u gebruik wilt maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Zo moet u bijvoorbeeld aangifte schenkbelasting doen.

Het geschonken bedrag voor de eigen woning mag uw kind gebruiken om:

 • een eigen woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden;
 • de hypotheek voor de aankoop of verbouwing af te lossen;
 • een restschuld van een verkochte woning af te lossen;
 • rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

Ook moet uw kind de schenking die is ontvangen in 2022 voor 31 december 2024 hebben gebruikt.

Spreiding van de schenking

Is het voor u niet mogelijk om het gehele bedrag van de vrijstelling in 2022 te schenken? Dan kunt u de schenking over meerdere jaren gespreid schenken. Vooralsnog lijkt ook dit vanaf 2024 niet meer mogelijk. Maar de exacte spelregels voor de vrijstelling zijn nog onduidelijk. Mocht u nog een schenking willen doen van maximaal 106.671, dan is het noodzakelijk dat u er tijdig bij bent. Schenk dus zoveel mogelijk nog in 2022. Uiteraard kijken we graag met u mee naar uw situatie en ondersteunen u bij uw schenking.

(Bron: Accon AVM)

Op 3 april is het kabinet akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor notarissen tijdelijk mogelijk maakt om op afstand noodtestamenten te passeren.

In het persbericht wordt aangegeven dat dit van toepassing zal zijn voor mensen die vanwege de coronamaatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte, zoals een testament, te ondertekenen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de tijdelijke wetswijziging er precies uit zal zien en wanneer deze in werking treedt. De maatregel is onderdeel van een pakket van maatregelen die soelaas moeten bieden in situaties waarin nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dat betreft bijvoorbeeld ook jaarlijkse algemene vergaderingen van (beurs)vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen.

WETTELIJKE BASIS

De aanleiding voor het wetsvoorstel is de melding van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) dat een wettelijke basis voor een ʽSkypetestament’ ontbreekt. De wet bepaalt immers dat iemand die een testament maakt lijfelijk aanwezig moet zijn wanneer zijn testament voor de notaris passeert. Verschijnen op een beeldscherm, bijvoorbeeld via Skype, lijkt daar niet onder te vallen. Wanneer de notaris daar toch aan mee zou werken, zou de geldigheid van het testament dat op deze manier gepasseerd wordt, achteraf ter discussie kunnen worden gesteld.

OP AFSTAND PASSEREN

Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het echter beter dat notarissen achteraf het verwijt krijgen dat ze iets gedaan hebben, dan dat hen verweten wordt niets gedaan te hebben. Mogelijk zal een rechter, de zeer bijzondere omstandigheden indachtig, toch de beoogde rechtsgevolgen verbinden aan een Skypetestament.

De oproep van de EPN aan de wetgever heeft geresulteerd in dit wetsvoorstel. Wij hopen dat dit snel meer duidelijkheid geeft.

(Bron: Mazars)

Een schenking doet u meestal in eerste instantie om de begunstigde te helpen, maar mogelijk levert het u zelf ook voordeel op.

Fiscale voordelen

Veel mensen vinden het leuker om met de warme hand (bij leven) te schenken dan met koude hand (na overlijden). Bovendien heeft schenken bij leven verschillende fiscale voordelen. Een schenking:

 • kan ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen over het vermogen in box 3;
 • bespaart uw erfgenamen in de toekomst mogelijk erfbelasting;
 • kan voorkomen dat u later een hoge eigen bijdrage moet gaan betalen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een schenkingsakte is nuttig

U kunt natuurlijk zomaar een bedrag overmaken naar de begunstigde, maar het is verstandig om de de schenking vast te leggen in een akte. Deze akte dient als bewijs voor de Belastingdienst. Met de akte toont u aan welk bedrag u wanneer aan wie heeft geschonken. U kunt ook vastleggen of er een beroep is gedaan op een schenkingsvrijstelling. Verder vermeldt de akte wie schenkt. Met name als u getrouwd bent, is het belangrijk om vast te leggen uit welk vermogen de schenking komt: uit het privévermogen of uit de huwelijksgoederengemeenschap?

Schenken met voorwaarden

In een schenkingsakte kunt u verschillende schenkingsvoorwaarden opnemen. Leg bijvoorbeeld vast dat het geld gebruikt moet worden voor de aankoop van een woning of de aflossing van een studieschuld.

Voorschot op de erfenis

Moet de schenking later in mindering gebracht worden op het erfdeel van de begunstigde? Leg dat dan vast in de akte. De schenking wordt dan gezien als een voorschot op de erfenis. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u meerdere kinderen heeft, maar nu een schenking wilt doen aan één van hen.

Uitsluitingsclausule

Wilt u voorkomen dat het geschonken bedrag toekomt aan de partner van de begunstigde, bijvoorbeeld uw schoonzoon of -dochter? Neem dan een harde uitsluitingsclausule op in de akte. U kunt ook bepalen dat de partner van de begunstigde niet meedeelt in de schenking als het huwelijk eindigt door echtscheiding, maar wel als het huwelijk eindigt door overlijden (zachte uitsluitingsclausule). Deze bepaling kan later erfbelasting besparen.

Herroepelijke schenking

Als schenker kunt u een herroepelijke schenking op een later tijdstip ongedaan maken. In de schenkingsakte wordt vastgelegd in welke situaties de schenking teruggedraaid kan worden. Bijvoorbeeld als het geld niet wordt benut voor het afgesproken doel, als de begunstigde niet voor een bepaalde datum afstudeert of als u het geld zelf nodig heeft. Ook kunt u afspreken dat het geld terugbetaald moet worden als de begunstigde in de bijstand terechtkomt. Bijstandsgerechtigden moeten namelijk eerst hun eigen vermogen opmaken.

Periodieke schenking

Wilt u structureel schenken, overweeg dan een periodieke schenkingsakte. U hoeft dan niet ieder jaar een nieuwe schenkingsakte op te stellen. Een periodieke schenkingsakte kan ook handig zijn bij een schenking aan een goed doel (ANBI). Periodieke schenkingen aan een ANBI zijn, als de looptijd minimaal vijf jaar is, volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen. U moet dan jaarlijks hetzelfde bedrag schenken. 

Schenkingsvrijstellingen

Als u nog vóór 1 januari 2020 schenkt, kan de begunstigde gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 (kinderen) of € 2.173 (alle andere begunstigden). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling van € 26.040. Is de schenking aan kinderen bedoeld voor een dure studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 54.246. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 102.010. Deze vrijstelling geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar, niet alleen voor eigen kinderen. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is zijn partner wel jonger? Dan kunt u de eenmalige vrijstelling alsnog toepassen.

Let wel op: de Belastingdienst stelt voorwaarden aan schenkingen onder sommige vrijstellingen. Zo mag een hoge schenking voor de eigen woning niet herroepelijk zijn. Houd daar rekening mee bij het opstellen van de schenkingsakte. 

(Bron: Flynt)

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast. A was ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer met betrekking tot G bv.

A houdt de aandelen in B bv. B bv houdt (indirect) aandelen in diverse vennootschappen. In 2013 koopt een van de vennootschappen de activa en passiva van G bv. Op 19 december 2014 schenkt A een aantal aandelen B bv aan zijn zoon, belanghebbende, X. In geschil is of de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden toegepast op het belang van de geschonken aandelen in G bv.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast, omdat A ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer was met betrekking tot G bv. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bezitstermijn voor de gekochte activa en passiva van G bv pas op 18 september 2013 is gaan lopen. Hierbij is van belang dat G bv ten tijde van de aankoop van de activa en passiva een zelfstandige onderneming was. Verder is niet van belang dat G bv na de aankoop is opgegaan in de B-groep en ten tijde van de schenking niet meer als afzonderlijke onderneming te identificeren was.

(Bron: Taxlive)

Een ding in het leven is zeker: iedereen komt te overlijden. In de situatie dat er sprake is van een gezin (ouders met kinderen) overlijden beide ouders meestal niet te gelijk. Is uw partner overleden? Grote kans dat de nalatenschap bij u in beheer is gebleven. De kinderen hebben een vordering op u gekregen, welke opeisbaar is bij uw overlijden. Soms is het echter  wenselijk om de nalatenschap eerder over te dragen naar de kinderen. Maar pas op, hier kan een schenking in zitten.

Bij het overlijden van uw partner, is het gebruikelijk dat alle goederen van de nalatenschap overgaan naar u. De kinderen krijgen dan een zogenoemde vordering op u. Zij kunnen deze vordering over het algemeen pas opeisen als u overlijdt. Zo blijft u goed verzorgd achter en kan u uw leven ongestoord voortzetten.

Vordering eerder aflossen

In de meeste gevallen mag u de vordering van de kinderen al eerder – terwijl u nog leeft – aflossen. Dit kan soms zelfs wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als u wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. In dat geval wordt de eigen bijdrage aan het CAK berekend over uw vermogen (zie in dit kader ook het artikel: “5 vermogenstips als u naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat”. En dan kan het voordelig zijn om de vordering van de kinderen eerder af te lossen. Zo heeft u een lager vermogen en kan mogelijk hierdoor de eigen bijdrage aan het CAK lager uitvallen. Bovendien kunnen uw kinderen eerder beschikken over de erfenis; iets wat hen ook goed kan uitkomen. Een win-win situatie dus. Maar let op! Bij het vervroegd aflossen van (nog) niet opeisbare vorderingen kan er een vervelend addertje onder het gras zitten: de schenking!

Is er sprake van een schenking?

De Belastingdienst kan namelijk oordelen dat er sprake is van een schenking. En dat kan vervelende gevolgen hebben, omdat er in dat geval schenkbelasting moet worden betaald. Er is sprake van een schenking als:

 • U verarmt.
 • De kinderen worden verrijkt.
 • Er sprake is van vrijgevigheid/bevoordelingsbedoeling.

Een toelichting: u heeft na het overlijden van uw partner het levenslange genot van de nalatenschap verkregen en uw kinderen hebben een vordering op u. Deze vorderingen zijn nu in ‘cash’ minder waard dan over tien jaar. Met andere woorden: de contante (economische) waarde is minder dan de nominale waarde. Lost u af voor u komt te overlijden, dan wordt het levenslange genot van de vordering opgegeven. Hierdoor verarmt u (1), terwijl uw kinderen door de vervroegde aflossing verrijken (2). Omdat u de vervroegde aflossing bewust doet, wordt ook aan de bevoordelingsbedoeling voldaan (3). Lost u ook nog eens het nominale bedrag – dus meer dan de waarde in het econonomische verkeer – af, dan is de kans zeer groot dat de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een schenking.

Schakel een expert in!

Het is dan ook verstandig om in dit soort gevallen altijd de waarde van de vorderingen in het economische verkeer te bepalen. Dit is echter een ingewikkelde berekening, waarbij onder meer uw levensverwachting en de huidige marktrente worden meegenomen. Vaak blijkt uit deze berekening dat het uitkeren van het nominale bedrag inderdaad aanleiding geeft om aan te nemen dat het om een schenking gaat. Gevolg: er moet schenkbelasting worden betaald. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! We adviseren u dan ook om een expert te raadplegen als het gaat om het aflossen van (nog) niet opeisbare vorderingen.

(Bron: Flynth)

Deze bedraagt in 2019 €102.010. De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee een woning gekocht wordt. Het geld mag ook gebruikt worden om een eigen woning te verbouwen of onder voorwaarden om een hypothecaire lening mee af te lossen.

Voorafgaand aan schenking gemaakte kosten

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij het de vraag was of een schenking alleen belastingvrij is als de kosten na ontvangst van de schenking gemaakt worden. De rechter besliste dat dit niet het geval is. De ontvanger van de schenking had in het jaar van schenking de kosten van een verbouwing voorafgaand aan de schenking eerst zelf betaald. Volgens de inspecteur was dit niet toegestaan, maar de rechter vond van wel.

Een erflater verkoopt een woning aan de toekomstige erfgenamen. Vervolgens blijft hij er zelf in wonen. Toch kunnen de erfgenamen bij zijn overlijden alsnog erfbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de woning, ook al behoort deze niet tot de nalatenschap. Hoe zit dit? En is dit te voorkomen?

Moeder en dochter woonden gezamenlijk in een woning die eigendom was van moeder. Eind 2014 verkoopt moeder de woning aan dochter voor 155.000 euro. De WOZ-waarde was op dat moment 204.000 euro. De volledige koopsom wordt vervolgens kwijtgescholden. Deze schenking is voor een bedrag van 100.000 euro vrijgesteld op grond van de verhoogde vrijstelling voor een eigenwoningschenking, de zogenaamde ‘jubelton’. Het resterende bedrag is belast en dochter betaalt 5.500 euro aan schenkbelasting.  Moeder en dochter blijven de woning samen bewonen. Binnen 180 dagen na de eigendomsoverdracht komt moeder te overlijden.

Fictieve verkrijging

Na het overlijden van moeder wordt er aangifte erfbelasting gedaan. De woning wordt niet in de aangifte opgenomen omdat deze niet meer haar eigendom is. De inspecteur ziet dit anders. Op grond van een bepaling in de Successiewet wordt de woning aangemerkt als een fictieve verkrijging door de dochter. Het woongenot van moeder heeft immers voortgeduurd tot aan haar overlijden.   

De zaak komt voor de rechter. De rechtbank stelt de inspecteur in het ongelijk: “Noch uit de akte van levering noch uit de aangifte blijkt dat de woning is verkocht onder het voorbehoud van gebruik en bewoning, zodat geen sprake is van een in juridische zin gevestigd vruchtgebruik.” Er is slechts sprake van een persoonlijk gebruiksrecht.

Beperkt uitleg vruchtgebruik

Vervolgens komt de vraag in hoger beroep terecht bij Hof Den Haag. Het Hof oordeelt dat de woning – fictief – wel tot de nalatenschap van moeder behoort. Vast staat dat moeder na de verkoop tot haar overlijden in de woning is blijven wonen. Daardoor had zij het genot van de woning. De rechtbank heeft een te beperkte uitleg gegeven aan het begrip ‘vruchtgebruik’. Dit is ook van toepassing wanneer er sprake is van een beperkt genot: “Een beetje genot is ook genot.” De woning wordt belast tegen de WOZ-waarde. De koopsom van 155.000 euro mag niet in aftrek worden gebracht, omdat deze geheel is kwijtgescholden.  

Hoe dit te voorkomen?

De heffing van erfbelasting had gemakkelijk kunnen worden voorkomen als moeder een vergoeding (huur) aan dochter had betaald. Die vergoeding moet ten minste 6% van de WOZ-waarde van de woning bedragen. Voor de erfbelasting wordt de waarde van een woning gesteld op de WOZ-waarde. Door het betalen van 12.240 euro aan huur per jaar aan dochter had deze tot maximaal 35.300 euro aan erfbelasting kunnen besparen.

Verder is er ook geen sprake van een fictieve verkrijging wanneer het genot uiterlijk 180 dagen voor overlijden eindigt.

(Bron: Alfa)

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over uitsluitingsclausule. De uitsluitingsclausule wordt vaak toegevoegd aan schenkingen en erfenissen om ervoor te zorgen dat het verkregen vermogen altijd tot het privévermogen van de verkrijger blijft behoren. Ook als de verkrijger in gemeenschap van goederen gaat huwen of is gehuwd. De Hoge Raad heeft nu beslist dat als bij de echtscheiding blijkt dat het verkregen vermogen is besteed aan gemeenschappelijke uitgaven (zoals een vakantie), de verkrijger een vordering heeft ter grootte van dit bedrag.

Een vordering op de gemeenschap; wat vindt de Hoge Raad?

Er heeft zich een specifieke situatie voorgedaan waarbij een vrouw tijdens het huwelijk drie schenkingen (3 x € 10.000) onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen, welke bedragen op de gezamenlijke bankrekening van de echtgenoten zijn gestort. Op het moment dat zij privévermogen stort op de gemeenschappelijke rekening krijgt de vrouw een vergoedingsvordering ter grootte van € 30.000 op het gemeenschapsvermogen. Van de gemeenschappelijke rekening worden diverse consumptieve en huishoudelijke uitgaven gedaan. Ten tijde van de echtscheiding is echter niet meer traceerbaar waaraan het geschonken bedrag is besteed. De vraag die in deze zaak aan de orde was, is of aan de vrouw (nog steeds) een vordering heeft op de gemeenschap en, zo ja, ter grootte van welk bedrag.

De Hoge Raad is van mening dat de vrouw met haar privévermogen gezamenlijke schulden heeft betaald en daardoor haar vordering heeft behouden. Als de vrouw het geld had gebruikt voor privé-uitgaven, dan had ze geen of een lagere vordering gehad. De man heeft dit echter niet kunnen aantonen, waardoor ze de volledige waarde van de vordering van € 30.000 heeft behouden.

De wettelijke gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018

In deze situatie zijn echtgenoten voor 1 januari 2018 gehuwd en is het oude huwelijksvermogensrecht op hun huwelijk van toepassing. Onder het oude recht ontstaat vanaf de voltrekking van het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle (toekomstige) bezittingen en schulden tot de gemeenschap gaan behoren. Dat geldt ook voor schenkingen, tenzij aan de schenking een uitsluitingsclausule is verbonden. Schulden behoren in beginsel eveneens tot de huwelijksgoederengemeenschap (op enkele specifieke uitzonderingen na). Onder schulden wordt in dit verband ook verstaan uitgaven in verband met consumptieve bestedingen en kosten van de huishouding.

Met ingang van 1 januari 2018

Inmiddels is het wettelijke systeem van de huwelijksgoederengemeenschap gewijzigd. De omvang van de gemeenschap is beperkter geworden voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Dit betekent dat het privévermogen dat een van de echtgenoten voorafgaande aan de huwelijkssluiting bezat, privévermogen blijft. Ook blijven schenkingen in beginsel tot het privévermogen behoren. Net als onder het oude regime zijn consumptieve uitgaven en kosten van de huishouding gemeenschappelijke schulden. Als één van de echtgenoten privévermogen op de gemeenschappelijke rekening stort, ontstaat een vergoedingsvordering. Deze vergoedingsvordering blijft volgens de Hoge Raad dus in stand als van de gemeenschappelijke rekening consumptieve bestedingen en kosten van de huishouding worden betaald.

Het is en blijft dus zeer belangrijk te administreren wat er met het op de gemeenschappelijke rekening gestorte privévermogen gebeurt, zowel voor huwelijken die voor 1 januari 2018 als voor huwelijken die vanaf 1 januari worden gesloten. Niet alleen bij echtscheiding moet een overzicht van het privévermogen en gezamenlijke vermogen opgesteld worden, maar bijvoorbeeld ook bij een overlijden.

Een goede administratie is belangrijk

Heeft u of uw echtgenoot privévermogen gestort op een gemeenschappelijke rekening, dan is een goede administratie belangrijk.

(Bron: BDO)

Als u geld en andere bezittingen nalaat, moet u daar als erfgenaam belasting over betalen. Door op een slimme manier te schenken, kunt u veel geld aan erfbelasting besparen. Schenken bij leven is een mogelijkheid. Zorg er dan voor dat u jaarlijks de schenkingsvrijstelling benut. Dit bespaart uw erfgenamen veel geld.

Jaarlijks belastingvrij schenken

Afhankelijk van de relatie tussen u en de ontvanger, mag u jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. In 2018 mogen ouders hun (pleeg)kinderen 5.363 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkers geldt een schenkingsvrijstelling van 2.147 euro per ontvanger. Let hierbij op het volgende: schenkingen van ouders ziet de fiscus als één schenking, ook als ze gescheiden zijn.

Ouders morgen kinderen één keer in hun leven 25.731 euro belastingvrij schenken. Dit eenmalige bedrag mag worden verhoogd tot 53.602 euro als uw kind het geld gebruikt voor een studie. Wil uw kind een huis kopen of verbouwen? Dan mag u als ouders 100.800 euro schenken, zonder dat de ontvanger belasting hoeft te betalen. Iedereen mag deze schenking doen, ook grootouders bijvoorbeeld. U kunt gebruikmaken van de vrijstelling als u aan de voorwaarden voldoet. U mag als ouders per kind maar één keer een verhoogde vrijstelling gebruiken.

Schenking terugdraaien

Het kan gebeuren dat u de schenking wilt terugdraaien, omdat bijvoorbeeld de bijstandsuitkering van de ontvanger in gevaar komt doordat zijn vermogen te veel is gestegen of omdat de ontvanger het geld uitgeeft aan niet-afgesproken zaken. Door ‘herroepelijk’ te schenken, kunt u een schenking altijd terugdraaien. U moet dit vooraf vastleggen. Laat de schenkingsakte met herroepingsclausule vastleggen om problemen te voorkomen. Een schenking voor een koopwoning is onvoorwaardelijk, deze mag dus niet worden herroepen, met één uitzondering: de schenker kan de regeling ontbinden als de ontvanger het bedrag niet aan de eigen woning besteedt. Leg deze voorwaarde wel vast in de akte.

Schoonzoon of –dochter uitsluiten

Door vooraf een uitsluitingsclausule op te nemen in de schenkingsakte, wordt het geschonken bedrag privévermogen van uw eigen kind, ook als het in gemeenschap van goederen is getrouwd. Het is belangrijk dat de ontvanger dit op een aparte bankrekening zet. Doet hij of zij dit niet, dan is het lastig om bij een eventuele scheiding aan te tonen aan wie het toebehoort. Sinds 1 januari 2018 trouwen stellen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat schenkingen en erfenissen verkregen voor of tijdens het huwelijk privévermogen blijven, tenzij u voorwaarden op laat stellen dat het gehele vermogen gemeenschappelijk wordt. Neemt u bij de schenking een uitsluitingsclausule op, dan blijft de schenking altijd privé, wat het kind zelf ook vastlegd.

Schenken voor overlijden

De Belastingdienst beschouwt schenkingen die binnen honderdtachtig dagen voor het overlijden van de schenker worden gedaan als onderdeel van de erfenis. Dit om te voorkomen dat mensen vlak voor hun dood nog snel grote bedragen weggeven en zo de erfbelasting ontwijken. Er zijn enkele uitzonderingen op de honderdtachtigdagen-regeling. Die geldt bijvoorbeeld niet als de schenker gebruikmaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling zoals die voor een koopwoning of studie.

(Bron: ABAB)

Een financiële meevaller, een goede jaaromzet, gespaard vermogen of uw kind dat op het punt staat het ouderlijk huis te verlaten. Voor iedereen heeft het doen van een schenking een andere reden. Maar ik kan toch niet zomaar een groot bedrag aan mijn kinderen schenken? Jawel. Door rekening te houden met de verschillende schenkingsvrijstellingen is het mogelijk om in 2018 nog een belastingvrije schenking te doen en zo uw box 3 vermogen te verlagen én de latere erfenis te laten dalen. Ik neem u graag mee met een aantal mogelijkheden en bijbehorende voorwaarden in 2018:

1. Jaarlijkse kind-oudervrijstelling

De jaarlijkse kind-oudervrijstelling betreft in 2018 een bedrag van maximaal € 5.363,- waarbij er geen aangifte schenkbelasting gedaan hoeft te worden. Het voordeel voor ouders om jaarlijks binnen de vrijstelling te schenken, is dat het vermogen binnen box 3 door de schenking daalt. Voor kinderen geldt dat zij als erfgenamen later minder erfbelasting betalen.

In plaats van bovenstaande vrijstelling kan er voor kinderen tussen 18 en 40 jaar ook een belastingvrije schenking gedaan worden voor een studie, koophuis of zonder bestedingsvereiste. Let hierbij wel op! Gedurende het leven mag u slechts gebruik maken van één van deze drie schenkingen en hierbij moet er altijd aangifte schenkbelasting gedaan worden.

2. Eenmalige schenking zonder bestedingsvereiste

Staat uw kind voor een grote uitgave of wilt u al een deel van uw vermogen belastingvrij overdragen? Dan kunt u daarin eenmalig belastingvrij bijdragen tot € 25.732,-. Aan deze schenking zijn geen bestedingsvereisten verbonden.

3. Eenmalige schenking voor studiedoeleinden

Gaat uw kind een dure studie volgen? Dan kunt u een financiële bijdrage leveren in de vorm van een schenking. Hiervoor geldt een vrijstellingsbedrag van € 53.602,-. Voor deze schenking zonder schenkbelasting, gelden de volgende voorwaarden:

 • De studie kost minstens € 20.000,- per jaar.
 • De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.
 • Er is een schriftelijk bewijs van de schenking en de besteding.

4. Schenken als bijdrage voor een koopwoning

Staat uw kind op het punt om uit huis te gaan? Of staat er een grote verbouwing op stapel? Ook dan kunt u een eenmalige, belastingvrije schenking doen. Het maximale vrijstellingsbedrag is € 100.800,-
met de volgende voorwaarden:

 • Besteding aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning, of;
 • Het aflossen van een eigenwoningschuld.
 • De schenking is uiterlijk in 2020 volledig besteed.
 • Er is een schriftelijk bewijs van de schenking en de besteding.
 • Schenking mag niet herroepbaar zijn.

Voor vermogenden kan het daarnaast interessant zijn om jaarlijks meer te schenken dan de vrijstelling toelaat. De tarieven voor het ontvangen van een schenking of erfenis door kinderen zijn gelijk. Voor bedragen tot € 123.248,- geldt 10%, voor hogere bedragen geldt 20%. Door jaarlijks binnen de
10%-schijf te schenken, kan mogelijk bij vererving de 20%-schijf worden voorkomen dan wel verminderd.

(Bron: AcconAVM)