Contact

R.G.H. (Richard) Overweg AA

06-57592486 (richard.overweg@ambitions.nu)

Ambitions Accountants & Adviseurs
Beltmolenweg 2
7442 NT Nijverdal

Download hier de algemene voorwaarden van Ambitions Accountants & Advieurs

Download hier de disclaimer van Ambitions Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Ambitions Accountants & Adviseurs verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de  Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het privacybeleid van Ambitions Accountants & Adviseurs wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Ambitions Accountants & Adviseurs gebruikt naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Ambitions Accountants & Adviseurs alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften,  toeslagen en (subsidie)aanvragen is Ambitions Accountants & Adviseurs vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Ambitions Accountants & Adviseurs uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Gevoelige persoonsgegevens

Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages alsmede  belastingaangiften vormt de kern van de dienstverlening van Ambitions Accountants & Adviseurs. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Grondslag van de verwerking

Ambitions Accountants & Adviseurs moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de wet. Op grond van de wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële dienstverlening.

De grondslag op basis waarvan Ambitions Accountants & Adviseurs vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een (goede) uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Ambitions Accountants & Adviseurs voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met haar personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen, nodig om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

De grondslag ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles.  Daarnaast is de accountant in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft.

Uit de Wbp volgt dat Ambitions Accountants & Adviseurs de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Dienstverlening door derden 

Ambitions Accountants & Adviseurs schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, maar ook organisaties voor archiefbeheer, waaronder vernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.

De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Ambitions Accountants & Adviseurs. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Ambitions Accoutants & Adviseurs nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of indien wij dit in de opdrachtbevestiging specifiek met u zijn overeengekomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD, de AFM, of organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.

Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door Ambitions Accountants & Adviseurs uitsluitend doorgegeven op basis van een machtiging die door u is afgegeven. Het heeft onze voorkeur dat u deze documenten zelf naar deze derde partijen doorstuurt.

Verantwoordelijke

Ambitions Accountants & Adviseurs is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Ambitions Accountants & Adviseurs beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ambitions Accountants & Adviseurs is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

Ambitions Accountants & Adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van betrokken organisaties zoals leveranciers.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ambitions Accountants & Adviseurs neemt de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ambitions Accountants & Adviseurs van  heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kan ten alle tijde schriftelijk of per e-mail aan ons gevraagd worden.